Localization:ReNamer 5.60 Serbian

From den4b Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Serbian translation for ReNamer 5.60.

About=О Програму
Author:=Аутор:
Email:=И мејл:
Web:=Веб сајт:
License:=Лиценца:
This application can be used and distributed ONLY for non-commercial purposes and with appropriate attributions.=Овај програм се може користити и дистрибуирати САМО за некомерцијалне сврхе и са посебним дозволама.
##Translator##=eR@SeR
Version=Верзија
ReNamer=ReNamer
Add Rule=Додати Правило
Add Rule=Додати Правило
Close=Затворити
Configuration:=Изглед:
Description=Опис
Analyze=Анализирати
Enter text that you wish to analyze:=Унети текст који желите да анализирате:
Text after applying rules:=Текст после примењивања правила:
Apply Rules=Применити Правила
Automatically apply rules=Аутоматски применити правила
Apply rules for each line=Применити правила за сваки низ
Line wrap=Обмотати ред
Browse=Пребирати
Select folders that you want to add:=Изабрати фолдере које желите да додате:
Refresh=Освежити
Close=Затворити
Add Folders=Додати Фолдере
Filter Settings=Подешавања Филтера
Show hidden folders=Приказати скривене фолдере
Show system folders=Приказати системске фолдере
Explore selected folder=Истражити изабрани фолдер
Refresh Tree=Освежити Структуру
Collapse All=Срушити Све
Go To Folder=Ићи На Фолдер
Filter Settings=Подешавања Филтера
Default behavior for adding folders:=Подразумевано понашање за додавање фолдера:
Include subfolders=Укључити подфолдере
Include hidden items=Укључити скривене фајлове и фолдере
Add files within folders=Додати фајлове унутар фолдера
Add folders as files=Додати фолдере као фајлове
Skip root folders when added as files=Прескочити фолдере када су додати као фајлови
Include system items=Укључити системске фајлове и фолдере
Save=Сачувати
Cancel=Откажи
Masks:=Маске:
Note: separate multiple masks with ";" (semicolons).=Важно: одвојити спојене маске са ";" (тачка зарез).
Apply only to the file name, instead of full path.=Применити називима фајлова, уместо целој путањи.
Warning: Renaming Folders=Упозорење: Преименовање Фолдера
Renaming a folder also affects all of its content. A problem can occur if you try to rename folders and their content in a single run. Items in the renaming list are processed from top to bottom. The order of items in this case is extremely important for successful renaming.#c#cParent folders must always appear below their contained items. This can be easily achieved by sorting items in descending order by the Folder or Path column.=Преименовање фолдера утиче на сав његов садржај. Проблем се може појавити ако се покушају преименовати фолдери и њихов садржај у једном покушају. Садржај у листи за преименовање се обрађују од горе на доле. Редослед фајлова у овом случају је врло битан за успешно преименовање.#n#nМатични фолдери се увек морају појавити испод њихових садржаја. Ово се лако може постићи сортирањем садржаја у опадајућем редоследу Фолдер или Путања колоне.
Never show this warning=Никад не приказивати ово упозорење
Continue=Наставити
Cancel=Откажи
ReNamer=ReNamer
Rule=Правило
Statement=Изјава
Add new rule (Ins)=Додати ново правило (Ins)
Add=Додати
Remove selected rule (Del)=Уклонити изабрано правило (Del)
Remove=Уклонити
Move Up selected rule (Ctrl+Up)=Помаћи изабрано правило Горе (Ctrl+Up)
Up=Горе
Move Down selected rule (Ctrl+Down)=Помаћи изабрано правило Доле (Ctrl+Down)
Down=Доле
Options=Опције
Export=Извести
Files=Фајлови
Virtual Tree Data=Виртуални Структурални Подаци
State=Стање
Path=Путања
Folder=Фолдер
Name=Назив
New Name=Нови Назив
New Path=Нова Путања
Size=Величина
Size KB=Величина КБ
Size MB=Величина МБ
Created=Створено
Modified=Измењено
Extension=Екстензија
Name Digits=Назив Цифара
Path Digits=Путања Цифара
Name Length=Назив Дужине
New Name Length=Нови Назив Дужине
Exif Date="Exif" Датум
Click here to add a rule=Кликнути овде за додавање правила
Drag your files here=Вуците ваше фајлове овде
Analyze Name=Анализирати Назив
Edit New Name=Уредити Нови Назив
Shell=Изван
Open File=Отворити Фајл
Open with Notepad=Отворити са "Notepad"-ом
Open containing folder=Отворити фолдер
File Properties=Особине фајла
Cut Files to Clipboard=Исећи Фајлове на Клипборд
Copy Files to Clipboard=Копирати Фајлове на Клипборд
Delete Files to Recycle Bin=Избрисати Фајлове у "Recycle Bin"
Mark=Обележити
Mark=Обележити
UnMark=НеОбележити
Invert Marking=Преокренути Обележавање
Mark Only Changed (Inc. Case)=Обележити Само Промењене (Укљ. Мала-Велика Слова)
Mark Only Changed (Exc. Case)=Обележити Само Промењене (Искљ. Мала-Велика Слова)
Mark Only Selected=Обележити Само Изабране
Mark by Mask=Обележити по Маски
Clear=Очистити
Clear All=Очистити Све
Clear Renamed=Очистити Преименоване
Clear Failed=Очистити Неуспешне
Clear Valid=Очистити Важеће
Clear Invalid=Очистити Неважеће
Clear Marked=Очистити Обележене
Clear Not Marked=Очистити Необележене
Clear Not Changed=Очистити Непромењене
Select=Изабрати
Select All=Изабрати Све
Invert Selection=Преокренути Изабрано
Select by Name Length=Изабрати по Дужини Назива
Select by Extension=Изабрати по Екстензији
Select by Mask=Изабрати по Маски
Move=Преместити
Up=Горе
Down=Доле
Remove Selected=Уклонити Изабрано
File=Фајл
Exit=Излаз
Settings=Подешавања
General=Главно
Preview=Преглед
Rename=Преименовати
Meta Tags=Етикете
Miscellaneous=Разно
Presets=Поставке
Load=Учитати
Browse...=Пребирати...
Import...=Увести...
Create Links=Направити Линкове
Rescan=Поново Скенирати
Help=Помоћ
Help=Помоћ
Forum=Форум
Donate=Донирати
Quick Guide=Упутство
Version History=Измене у верзији
Copyrights=Ауторска права
Add Rule=Додати Правило
Edit Rule=Уредити Правило
Duplicate Rule=Удвостручи Правило
Remove Rule=Уклонити Правило
Remove All Rules=Уклонити Сва Правила
Move Up=Помаћи Горе
Move Down=Помаћи Доле
Mark All=Обележити Све
UnMark All=НеОбележити Све
Export to Clipboard=Извести у Клипборд
Export all columns to clipboard=Извести све колоне у клипборд
Autosize columns=Аутоматски одмерити колоне
Validate new names=Потврдити нове називе
Fix conflicting new names=Поправити сукобљене нове називе
Highlight changed names=Просветлити промењене називе
Analyze sample text=Анализирати текст
Apply rules to the clipboard=Применити правила на клипборд
Export file paths and undo paths=Извести путање фајла и поништити путање
Export file paths and new names=Извести путање фајла и нове називе
Import file paths and new names=Увести путање фајла и нове називе
Import files from text-list or play-list=Увести фајлове из текс листе или плеј листе
Export new names to clipboard=Извести нове називе у клипборд
Import new names from clipboard=Увести нове називе из клипборда
Add Files=Дод. Фајлове
Add Folders=Дод. Фолдере
Preview=Преглед
Rename=Преименовати
About=О Програму
Undo=Поништити
Paste=Залепити
New Project=Нови Пројекат
All Settings=Сва Подешавања
Filters=Филтери
Save As=Сачувати Као
Manage...=Удесити...
Count marked and selected files=Избројати обележене и изабране фајлове
Sort by path for renaming folders=Сортирати по путањи за преименовање фолдера
Meta Tags=Етикете
Note: Most of the tags can only work for files, not folders.=Важно: Већина етикета раде само за фајлове, не и за фолдере.
Insert=Убацити
Cancel=Откажи
Save Preset=Сачувати Поставку
Overwrite existing preset:=Надписати постојећу поставку:
Preset Name:=Назив Поставке:
&Save=Сачувати
Save Filter Settings with the Preset?=Сачувати Подешавања Филтера уз Поставку?
Presets Links=Линкови Поставки
Please specify a folder where you want to place the links:=Наведите фолдер где желите да сместите линкове:
Type of links:=Тип линкова:
Browse for Folder=Пребирати за Фолдер
Use "Send To" Folder=Употребити "Send To" Фолдер
Load with Preset=Учитати са Поставком
Rename with Preset=Преименовати са Поставком
Create Links=Направити Линкове
Presets Manager=Управник Поставки
Load Preset (Enter)=Учитати Поставку (Enter)
Load=Учит.
Duplicate Preset=Удвостручити Поставку
Copy=Копир.
Rename Preset (F2)=Преименовати Поставку (F2)
Rename=Преим.
Manually Edit Preset (F4)=Ручно Уредити Поставку (F4)
Edit=Уред.
Delete Preset (Del)=Избрисати Поставку (Del)
Delete=Избр.
Append Preset=Придодати Поставку
Append=Придод.
Settings=Подешавања
Save=Сачувати
Cancel=Откажи
General=Главно
Configure Filter Settings=Уобличити Подешавања Филтера
Example: file1, file2 ... file9, file10, file11, and so on.=Пример: фајл1, фајл2 ... фајл9, фајл10, фајл11, и тако даље.
Remember last position and size (main window only)=Запамтити посл. позицију и величину (само главни прозор)
Save rules configuration on exit, load on startup=Сачувати изглед правила на излаз, учитати при старту
Always on top (main window only)=Увек на врху (само главни прозор)
Use natural order sorting algorithm (2-3 times slower)=Употрeбити природни ред сорт. алгоритма (2-3 пута спорије)
Remember sorting options (files table)=Запамтити опције сортирања (табела фајлова)
Always show non-main forms centered=Увек приказивати споредне облике центрирано
Preview=Преглед
Warning: real-time update of the preview is very dangerous and its usage is not recommended!=Упозорење: стварно време ажурирања прегледа је веома опасно и његова употреба није препоручљива!
Note: disabling any of these options will increase performance when processing large amount of files.=Важно: искључивањем било које од ових опција повећаће се извршење када се обрађују велике количине фајлова.
Validate new filenames on preview=Потврдити нове називе фајлова на преглед
Auto preview on change of rules configurations=Аутоматски преглед на промену изгледа правила
Auto size table on change=Аутоматски одмери табелу на промену
Real-time update of the preview=Стварно време ажурирања прегледа
Auto preview when new files are added=Аутоматски преглед када су додати нови фајлови
Rename=Преимен.
Display message on successful rename=Приказати обавештење на успешно преименовање
Clear rules list on rename=Очистити листу правила на преименовање
Clear files table on rename=Очистити табелу фајлова на преименовање
Overwrite files with New Names=Надписати фајлове са Новим Називима
Warning: Overwritten files will be deleted permanently.=Упозорење: Надписани фајлови биће заувек избрисани.
Close program after successful rename=Затворити програм након успешног преименовања
Clear renamed files on rename=Очистити преименоване фајлове на преименовање
Must be successfully confirmed by user=Мора бити успешно потврђено од стране корисника
Meta Tags=Етикете
Date Format:=Формат Датума:
Note: formats will be saved only if validated successfully.=Важно: формати ће бити сачувани само ако су успешно потвр.
Help=Помоћ
Preview:=Преглед:
MetaTag support=Подршка Етикете (Meta Tag)
Note: Disabling MetaTag support will increase performance when processing large amount of files.=Важно: Искључивањем подршке етикета повећаће се извршење када се обрађују велике количине фајлова.
Misc.=Разно
Change text of "Drag your files here":=Променити текст "Вуците ваше фајлове овде":
Change text of "Click here to add a rule":=Променити текст "Кликнути овде за додавање правила":
Register preset extension (*.rnp)=Регистровати екстензију поставке (*.rnp)
Add to folders context menu =Додати допуну на менију фолдера 
Add to "Send To" context menu=Додати допуну на менију "Send To" опције
Hint: fragments separated with comma will be put in the same case as they are typed in this text box, for example: CD,DVD,DJ=Савет: делови одвојени зарезом биће стављени у исту величину као што су утипкани у овом пољу, на пример: CD,DVD,DJ
Extension always lower case=Екстензија је увек мало слово
Force case for fragments:=Присилити слова за делове:
Case change:=Измена величине слова:
all lower case=све малим словима
Skip extension=Прескочити екстензију
(none of the above)=(ништа од горе наведеног)
iNVERT cASE=пРЕОКРЕНУТИ сЛОВА
First letter capital=Прво слово велико
Capitalize Every Word=Свака Реч Велико Слово
ALL UPPER CASE=СВЕ ВЕЛИКИМ СЛОВИМА
Replace these characters with spaces:=Заменити ове знакове размацима:
Strip out content of brackets:=Избриши садржај из заграда:
Fix spaces: only one space at a time, no spaces on sides of basename=Поправити размаке: само један размак, нема размака на боковима
. (dot)=. (тачка)
, (comma)=, (зарез)
skip number sequences, for example version 1.2.3.4=прескочити бројевни низ, на пример верзија 1.2.3
Skip extension=Прескочити екстензију
Prepare for SharePoint (always inc. extension)=Припремити за "SharePoint" (увек укљ. екстензију)
Insert a space in front of capitalized letters=Убацити размак испред великих слова
From:=Од:
Delimiter:=Граничник:
Position:=Место:
Skip extension=Прескочити екстензију
Right-to-left=С десна на лево
Until:=До:
Till the end=До краја
Count:=Бројати:
Delimiter:=Граничник:
Do not remove delimiters=Не уклањати граничнике
New Extension (without dot):=Нова Екстензија (без тачке):
Note: Some files may have multiple extensions matching their data type, for example: doc/ppt/xls have the same signature. Unrecognised files will remain unchanged. If this option is used, the new extension field is ignored.=Важно: Неки фајлови могу имати спојене екстензије упоредо са њиховим типом податка, на пример: doc/ppt/xls имају исти потпис. Непрепознати фајлови ће остати непромењени. Ако је ова опција употребљена, ново поље екстензије је игнорисано.
Append to the original filename=Придодати оригиналном називу фајла
Detect using "binary signature"=Открити употребом бинарног потписа
Insert Meta Tag (Ctrl+Ins)=Убацити Етикету (Ctrl+Ins)
Insert Meta Tag=Убацити Етикету
Where:=Где:
Insert:=Убацити:
Skip extension=Прескочити екстензију
Prefix=Префикс
Suffix=Суфикс
Position:=Место:
After text:=После текста:
Before text:=Пре текста:
Right-to-left=С десна на лево
Help (F1)=Помоћ (F1)
Help=Помоћ
Try to Compile (Ctrl+T)=Покушати Саставити (Ctrl+T)
Try to Compile=Покушати Саставити
Scripts=Скрипте
Go To Line (Ctrl+G)=Ићи До Реда (Ctrl+G)
Go To=Ићи До
begin#c#l  // Add your code here#c#lend.=begin#n  // Додајте ваш код овде#nend.
New pattern:=Нови шаблон:
Hint: Use $1..$N to reference delimited parts in the new pattern, $-1..$-N to reference from the end, $0 for the original name.=Савет: Користити $1..$N за повезивање ограничених делова у новом шаблону, $-1..$-N за повезивање са краја, $0 за оригинални назив.
Separate multiple items=Одвојити спојене ставке
Insert Meta Tag (Ctrl+Ins)=Убацити Етикету (Ctrl+Ins)
Split using:=Разделити користећи:
Delimiters=Граничнике
Positions=Места
Exact pattern of delimiters=Тачан шаблон граничника
Skip extension=Прескочити екстензију
Right-to-left=С десна на лево
Help=Помоћ
Replace:=Заменити:
Expression:=Израз:
Hint: Use $1..$9 to reference subexpressions.=Савет: Користити $1..$9 за повезивање подизраза.
Case-sensitive=Осетљив на величину слова
Skip extension=Прескочити екстензију
Separate multiple items=Одвојити спојене ставке
Remove:=Уклонити:
Occurrences:=Налазишта:
Note: 'Occurrences' parameter will be ignored!=Важно: Параметар "Налазишта" биће игнорисан!
Skip extension=Прескочити екстензију
Last=Последња
All=Сва
First=Прва
Case sensitive=Осетљив на величину слова
Interpret symbols '?', '*', '[', ']' as wildcards?=Тумачи симболе '?', '*', '[', ']' као џокере?
Separate multiple items=Одвојити спојене ставке
Insert Meta Tag (Ctrl+Ins)=Убацити Етикету (Ctrl+Ins)
Occurrences:=Налазишта:
Replace:=Заменити:
Find:=Наћи:
Note: 'Occurrences' parameter will be ignored!=Важно: Параметар "Налазишта" биће игнорисан!
Last=Последња
First=Прва
All=Сва
Skip extension=Прескочити екстензију
Case sensitive=Осетљив на величину слова
Interpret '?', '*', '[', ']' as wildcards and '$n' as backreferences?=Тумачити ?, *, [', '] као џокере и '$n' као повратну везу?
Insert where:=Убацити као/на:
Pad with zeros to reach length:=Продужити нулама до дужине:
Skip extension=Прескочити екстензију
Length:=Дужина:
Unique if possible=Јединствено ако је могуће
Index starts:=Попис почиње:
Step:=Корак:
Repeat:=Поновити:
Reset if folder changes=Вратити ако се фолдер промени
Reset every:=Ресетовати сваких:
Random=Насумице
Incremental=Повећање
Position:=Место:
Prefix=Префикс
Suffix:=Суфикс:
Note: Characters are processed in case insensitive manner.=Важно: Карактери се обрађују невезано за величину слова.
User defined:=Одређени карактери:
Brackets:=Заграде:
Symbols:=Симболи:
Digits:=Цифре:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
English:=Енглески:
Strip all characters except selected=Уклонити све карактере осим изабраних
Skip extension=Прескочити екстензију
Translit Alphabets=Превести Алфабете
Direction:=Смер:
Translit Alphabet:=Превести Алфабет:
Alphabet is a set of couples represented by letters and separated with an equal sign; they stand for translation of non-english characters to their english representation.=Алфабет је скуп парова представљен словима и одвојен је са знаком једнако; они стоје за превод неенглеских знакова на њихов енглески приказ.
Hint:=Савет:
Backward=Уназад
Forward=Унапред
Skip extension=Прескочити екстензију
Type your new filenames here (one-per-line):=Унесите ваше нове називе фајлова (један по реду):
Options=Опције
Skip extension=Прескочити екстензију
Replace the current name=Заменити садашњи назив
Insert in front of the current name=Убацити испред садашњег назива
Insert after the current name=Убацити после садашњег назива
Load from Text File=Учитати из Текст Фајла
Paste from Clipboard=Залепити са Клипборда
Confirm=Потврдити
&Yes=Да
&No=Не
OK=У реду
Cancel=Откажи
&Help=Помоћ
&Abort=Прекинути
&Retry=Покушати поново
&Ignore=Игнорисати
&All=Све
N&o to All=Не за Све
Yes to &All=Да за Све
Warning=Упозорење
Error=Грешка
Information=Информација
Multiple masks can be separated by semicolons. For example: *.jpg;*.doc#c#cMasks:=Спојене маске могу бити раздојене тачка-зарезом. На пример: *.jpg;*.doc#n#nМаске:
Select by Filename Length=Изабрати по Дужини Назива фајла
More than N characters:=Више од N знакова:
Add Rule=Додати Правило
Edit Rule=Уредити Правило
Save Rule=Сачувати Правило
Add to ReNamer=Додати у ReNamer
Load with Preset=Учитати са Поставком
Rename with Preset=Преименовати са Поставком
Drag your files here=Вуците ваше фајлове овде
Click here to add a rule=Кликнути овде за додавање правила
Save Script...=Сачувати Скрипту...
Browse Scripts...=Пребирати Скрипте...
Browse Translits...=Пребирати Преводе...
Save Translit...=Сачувати Превод...
PascalScript=ПаскалСкрипта
UserInput=Унос по реду
Rearrange=Преуредити
Rename=Преименовати
Overwrite=Надписати
Filters=Филтери
Cancel Sorting=Откажи Сортирање
Line #3D %d, Left #3D %d, Right #3D %d=Ред #3D %d, Лево #3D %d, Десно #3D %d
Line #3D %d, Left #3D %d, Right #3D %d, Length #3D %d=Ред #3D %d, Лево #3D %d, Десно #3D %d, Дужина #3D %d
%d files=%d фајл(а)(ова)
%d files (%s)=%d фајл(а)(ова) (%s)
Select by Extension=Изабрати по Екстензији
Multiple extensions can be separated by semicolons. For example: jpg;doc#c#cExtensions (without dots):=Спојене екстензије могу бити раздојене тачка-зарезом. На пример: jpg;doc#n#nЕкстензије (без тачака):
Select by Mask=Изабрати по Маски
Multiple masks can be separated by semicolons. For example: *.jpg;*.doc#c#cMasks:=Спојене маске могу бити раздојене тачка-зарезом. На пример: *.jpg;*.doc#n#nМаске:
Mark by Mask=Обележити по Маски
Use this rule to transliterate letters in the filename from one language into another.=Употребите ово правило да преведете слова из једног језика у други.
Use this rule to replace text in the filename using regular expressions.=Употребите ово правило да замените текст у називу фајла користећи званичне изразе.
Use this rule to script a user defined manipulations with filename.=Употребите ово правило да руководите са називом фајла.
Use this rule to assign names of files to the lines of text.=Употребите ово правило да доделите називе фајла редовима текста.
Use this rule to separate parts of the filename and rearrange them in a new pattern.=Употребите ово правило да раздвојите делове назива фајла и преуредите их у нови шаблон.
Insert=Убацити
Delete=Избрисати
Remove=Уклонити
Replace=Заменити
Extension=Екстензија
Strip=Одстранити
Case=Величина слова
Serialize=Нумерисати
CleanUp=Очистити
Translit=Превести
RegEx=Званични изрази
Total: %d#cMarked: %d#cSelected: %d=Укупно: %d#nОбележено: %d#nИзабрано: %d
Go To Line=Ићи До Реда
Enter the line number:=Унети број реда:
You are launching ReNamer for the first time.#c#cWould you like to open a Quick Guide?=Покреће се ReNamer по први пут.#n#nЖелите ли да отворите упутство?
Could not open the following file:#c#c%s#c#cError: %s (%d).=Не може се отворити следећи фајл:#n#n%s#n#nГрешка: %s (%d)
True=Тачно
False=Нетачно
Use this rule to insert text into the filename.=Употребите ово правило да убаците текст у назив фајла.
Use this rule to delete text from the filename.=Употребите ово правило да избришете текст из назива фајла.
Use this rule to remove text from the filename.=Употребите ово правило да уклоните текст из назива фајла.
Use this rule to replace text in the filename.=Употребите ово правило да замените текст у називу фајла.
Use this rule to strip sets of characters from the filename.=Употребите ово правило да одстраните мноштво знакова из назива фајла.
Use this rule to change extension of the file.=Употребите ово правило да промените екстензију фајла.
Use this rule to change the case of the filename.=Употребите ово правило да измените величину слова у називу фајла.
Use this rule to serialize the filename (add incremental or random numbers).=Употребите ово правило да нумеришете назив фајла (додати повећање или насумичне бројеве).
Use this rule to clean up the filename.=Употребите ово правило да очистите назив фајла.
INVALID FORMAT=НЕВАЖЕЋИ ФОРМАТ
Operation of Copying and Cutting Files will place selected files into the Clipboard for later usage.#cNote: All files will be pasted into the same directory no matter where they were initially located!#c#cAre you sure you want to proceed?=Операција Копирања и Сечења Фајлова поставиће изабране фајлове у Клипборд за каснију употребу.#nВажно: Сви фајлови ће бити прилепљени у исти директоријум без обзира где су се првобитно налазили!#n#nДа ли сте сигурни да желите да наставите?
New Name:=Нови Назив:
Rename Preset=Преименовати Поставку
Save Script=Сачувати Скрипту
Enter a name for a script:=Унети назив за скрипту:
Incorrect Name!=Неисправан Назив!
File already exists!#cOverwrite it?=Фајл већ постоји!#nНадписати га?
Save Translit=Сачувати Превод
Enter a name for a translit:=Унети назив за превод:
Incorrect Name!=Неисправан Назив!
Please select a folder:=Изабрати фолдер:
Folders: %d scanned, %d selected.=Фолдери: %d скениран(а), %d изабран(а).
Go To Folder=Ићи На Фолдер
Enter a full path to the folder that you want to go to:=Унети целу путању ка фолдеру ком желите да приступите:
Preview process has been terminated due to a critical error:#c#c%s=Поступак прегледа је угашен због критичне грешке:#n#n%s
%d file(s) failed to rename!=%d фајл(а)(ова) неуспешно преименован(а)(о)!
%d file(s) skipped.=Прескочен(а)(о) %d фајл(а)(ова).
Successfully Validated!=Успешно Потврђено!
Warning, found %d invalid filename(s)!=Упозорење, нађен(а)(о) %d неважећи(а)(х) назив(а) фајл(а)(ова)!
%d of which have a duplicate in the list.=%d који су дупликат у листи.
%d of which conflict with existing filepath(s).=%d који се сукобљавају са постојећ(и)(о)м путањ(ама)(ом) фајла.
%d of which exceed Windows MAX_PATH limitation.=%d који премашују Windows MAX_PATH ограничење.
Incorrect Name!=Неисправан Назив!
Delete "%s" preset?=Избрисати "%s" поставку?
Could not delete the "%s" preset!=Поставка "%s" се не може избрисати!
Could not copy the "%s" preset!=Поставка "%s" се не може копирати!
Could not rename the "%s" preset!=Поставка "%s" се не може преименовати!
You are about to edit Preset file(s) manualy!#cIf you are not sure in what you're doing - press Cancel.#c#cProceed with this action?=На корак сте да ручно уредите фајл(ове) Поставке!#nАко нисте сигурни шта радите - притисните Откажи.#n#nНаставити са радњом?
Original Path: %s#cNew Path: %s#c#cNew Name is already taken by another file, delete that file permanently?=Оригинална Путања: %s#nНова Путања: %s#n#nДруги фајл је већ узео нови назив, избрисати тај фајл заувек?
Seems that ReNamer is currently running.#cPlease close it, before continuing...=Изгледа да ReNamer сада ради.#nЗатворити га, пре наставка...
Compiled successfully!=Успешно састављено!
Undo operation results:#c#c%d out of %d file(s) restored successfully!=Резултат последице поништења:#n#n%d од %d фајл(а)(ова) је успешно враћено!
Are you sure you want to undo renaming operation for %d file(s)?=Да ли сте сигурни да желите да вратите последицу преименовања за %d фајл(а)(ова)?
Nothing to Undo!=Ништа за Поништавање!
MetaTag support is disabled!#c#cDo you want to Enable it?=Подршка Етикета је искључена!#n#nЖелите ли да је Укључите?
There are %d file(s) in the table,#care you sure you want to Validate them?#c#cThis operation might take several minutes...=Има %d фајл(а)(ова) на табели,#nсигурни сте да желите да их Потврдите?#n#nОвај поступак може потрајати неколико минута...
There are %d file(s) in the table,#care you sure you want to Fix Conflicting New Names?#c#cThis operation might take several minutes...=Има %d фајл(а)(ова) на табели,#nсигурни сте да желите да Поправите Сукобљене Нове Називе?#n#nОвај поступак може потрајати неколико минута...
You are about to Execute Shell Action on %d file(s).#cAre you sure you want to proceed with this action?=Скоро да сте извршили Излазну радњу на %d фајл(а)(ова).#nДа ли сте сигурни да желите да наставите са овом радњом?
Nothing to Rename!=Ништа за Преименовање!
All New Names are empty!#c#cHint: Configure the Rules and click Preview button.=Сви Нови Називи су празни!#n#nСавет: Уобличите Правила и кликните на тастер Преглед.
%d file(s) successfully renamed.=Успешно преименован(а)(о) %d фајл(а)(ова).