Localization:ReNamer 5.60 Serbian

From den4b Wiki
Revision as of 17:04, 19 April 2013 by Den4b (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Serbian translation for ReNamer 5.60.

About=О Програму
Author:=Аутор:
Email:=И мејл:
Web:=Веб сајт:
License:=Лиценца:
This application can be used and distributed ONLY for non-commercial purposes and with appropriate attributions.=Овај програм се може користити и дистрибуирати САМО за некомерцијалне сврхе и са посебним дозволама.
##Translator##=eR@SeR
Version=Верзија
ReNamer=ReNamer
Add Rule=Додати Правило
Add Rule=Додати Правило
Close=Затворити
Configuration:=Изглед:
Description=Опис
Analyze=Анализирати
Enter text that you wish to analyze:=Унети текст који желите да анализирате:
Text after applying rules:=Текст после примењивања правила:
Apply Rules=Применити Правила
Automatically apply rules=Аутоматски применити правила
Apply rules for each line=Применити правила за сваки низ
Line wrap=Обмотати ред
Browse=Пребирати
Select folders that you want to add:=Изабрати фолдере које желите да додате:
Refresh=Освежити
Close=Затворити
Add Folders=Додати Фолдере
Filter Settings=Подешавања Филтера
Show hidden folders=Приказати скривене фолдере
Show system folders=Приказати системске фолдере
Explore selected folder=Истражити изабрани фолдер
Refresh Tree=Освежити Структуру
Collapse All=Срушити Све
Go To Folder=Ићи На Фолдер
Filter Settings=Подешавања Филтера
Default behavior for adding folders:=Подразумевано понашање за додавање фолдера:
Include subfolders=Укључити подфолдере
Include hidden items=Укључити скривене фајлове и фолдере
Add files within folders=Додати фајлове унутар фолдера
Add folders as files=Додати фолдере као фајлове
Skip root folders when added as files=Прескочити фолдере када су додати као фајлови
Include system items=Укључити системске фајлове и фолдере
Save=Сачувати
Cancel=Откажи
Masks:=Маске:
Note: separate multiple masks with ";" (semicolons).=Важно: одвојити спојене маске са ";" (тачка зарез).
Apply only to the file name, instead of full path.=Применити називима фајлова, уместо целој путањи.
Warning: Renaming Folders=Упозорење: Преименовање Фолдера
Renaming a folder also affects all of its content. A problem can occur if you try to rename folders and their content in a single run. Items in the renaming list are processed from top to bottom. The order of items in this case is extremely important for successful renaming.#c#cParent folders must always appear below their contained items. This can be easily achieved by sorting items in descending order by the Folder or Path column.=Преименовање фолдера утиче на сав његов садржај. Проблем се може појавити ако се покушају преименовати фолдери и њихов садржај у једном покушају. Садржај у листи за преименовање се обрађују од горе на доле. Редослед фајлова у овом случају је врло битан за успешно преименовање.#n#nМатични фолдери се увек морају појавити испод њихових садржаја. Ово се лако може постићи сортирањем садржаја у опадајућем редоследу Фолдер или Путања колоне.
Never show this warning=Никад не приказивати ово упозорење
Continue=Наставити
Cancel=Откажи
ReNamer=ReNamer
Rule=Правило
Statement=Изјава
Add new rule (Ins)=Додати ново правило (Ins)
Add=Додати
Remove selected rule (Del)=Уклонити изабрано правило (Del)
Remove=Уклонити
Move Up selected rule (Ctrl+Up)=Помаћи изабрано правило Горе (Ctrl+Up)
Up=Горе
Move Down selected rule (Ctrl+Down)=Помаћи изабрано правило Доле (Ctrl+Down)
Down=Доле
Options=Опције
Export=Извести
Files=Фајлови
Virtual Tree Data=Виртуални Структурални Подаци
State=Стање
Path=Путања
Folder=Фолдер
Name=Назив
New Name=Нови Назив
New Path=Нова Путања
Size=Величина
Size KB=Величина КБ
Size MB=Величина МБ
Created=Створено
Modified=Измењено
Extension=Екстензија
Name Digits=Назив Цифара
Path Digits=Путања Цифара
Name Length=Назив Дужине
New Name Length=Нови Назив Дужине
Exif Date="Exif" Датум
Click here to add a rule=Кликнути овде за додавање правила
Drag your files here=Вуците ваше фајлове овде
Analyze Name=Анализирати Назив
Edit New Name=Уредити Нови Назив
Shell=Изван
Open File=Отворити Фајл
Open with Notepad=Отворити са "Notepad"-ом
Open containing folder=Отворити фолдер
File Properties=Особине фајла
Cut Files to Clipboard=Исећи Фајлове на Клипборд
Copy Files to Clipboard=Копирати Фајлове на Клипборд
Delete Files to Recycle Bin=Избрисати Фајлове у "Recycle Bin"
Mark=Обележити
Mark=Обележити
UnMark=НеОбележити
Invert Marking=Преокренути Обележавање
Mark Only Changed (Inc. Case)=Обележити Само Промењене (Укљ. Мала-Велика Слова)
Mark Only Changed (Exc. Case)=Обележити Само Промењене (Искљ. Мала-Велика Слова)
Mark Only Selected=Обележити Само Изабране
Mark by Mask=Обележити по Маски
Clear=Очистити
Clear All=Очистити Све
Clear Renamed=Очистити Преименоване
Clear Failed=Очистити Неуспешне
Clear Valid=Очистити Важеће
Clear Invalid=Очистити Неважеће
Clear Marked=Очистити Обележене
Clear Not Marked=Очистити Необележене
Clear Not Changed=Очистити Непромењене
Select=Изабрати
Select All=Изабрати Све
Invert Selection=Преокренути Изабрано
Select by Name Length=Изабрати по Дужини Назива
Select by Extension=Изабрати по Екстензији
Select by Mask=Изабрати по Маски
Move=Преместити
Up=Горе
Down=Доле
Remove Selected=Уклонити Изабрано
File=Фајл
Exit=Излаз
Settings=Подешавања
General=Главно
Preview=Преглед
Rename=Преименовати
Meta Tags=Етикете
Miscellaneous=Разно
Presets=Поставке
Load=Учитати
Browse...=Пребирати...
Import...=Увести...
Create Links=Направити Линкове
Rescan=Поново Скенирати
Help=Помоћ
Help=Помоћ
Forum=Форум
Donate=Донирати
Quick Guide=Упутство
Version History=Измене у верзији
Copyrights=Ауторска права
Add Rule=Додати Правило
Edit Rule=Уредити Правило
Duplicate Rule=Удвостручи Правило
Remove Rule=Уклонити Правило
Remove All Rules=Уклонити Сва Правила
Move Up=Помаћи Горе
Move Down=Помаћи Доле
Mark All=Обележити Све
UnMark All=НеОбележити Све
Export to Clipboard=Извести у Клипборд
Export all columns to clipboard=Извести све колоне у клипборд
Autosize columns=Аутоматски одмерити колоне
Validate new names=Потврдити нове називе
Fix conflicting new names=Поправити сукобљене нове називе
Highlight changed names=Просветлити промењене називе
Analyze sample text=Анализирати текст
Apply rules to the clipboard=Применити правила на клипборд
Export file paths and undo paths=Извести путање фајла и поништити путање
Export file paths and new names=Извести путање фајла и нове називе
Import file paths and new names=Увести путање фајла и нове називе
Import files from text-list or play-list=Увести фајлове из текс листе или плеј листе
Export new names to clipboard=Извести нове називе у клипборд
Import new names from clipboard=Увести нове називе из клипборда
Add Files=Дод. Фајлове
Add Folders=Дод. Фолдере
Preview=Преглед
Rename=Преименовати
About=О Програму
Undo=Поништити
Paste=Залепити
New Project=Нови Пројекат
All Settings=Сва Подешавања
Filters=Филтери
Save As=Сачувати Као
Manage...=Удесити...
Count marked and selected files=Избројати обележене и изабране фајлове
Sort by path for renaming folders=Сортирати по путањи за преименовање фолдера
Meta Tags=Етикете
Note: Most of the tags can only work for files, not folders.=Важно: Већина етикета раде само за фајлове, не и за фолдере.
Insert=Убацити
Cancel=Откажи
Save Preset=Сачувати Поставку
Overwrite existing preset:=Надписати постојећу поставку:
Preset Name:=Назив Поставке:
&Save=Сачувати
Save Filter Settings with the Preset?=Сачувати Подешавања Филтера уз Поставку?
Presets Links=Линкови Поставки
Please specify a folder where you want to place the links:=Наведите фолдер где желите да сместите линкове:
Type of links:=Тип линкова:
Browse for Folder=Пребирати за Фолдер
Use "Send To" Folder=Употребити "Send To" Фолдер
Load with Preset=Учитати са Поставком
Rename with Preset=Преименовати са Поставком
Create Links=Направити Линкове
Presets Manager=Управник Поставки
Load Preset (Enter)=Учитати Поставку (Enter)
Load=Учит.
Duplicate Preset=Удвостручити Поставку
Copy=Копир.
Rename Preset (F2)=Преименовати Поставку (F2)
Rename=Преим.
Manually Edit Preset (F4)=Ручно Уредити Поставку (F4)
Edit=Уред.
Delete Preset (Del)=Избрисати Поставку (Del)
Delete=Избр.
Append Preset=Придодати Поставку
Append=Придод.
Settings=Подешавања
Save=Сачувати
Cancel=Откажи
General=Главно
Configure Filter Settings=Уобличити Подешавања Филтера
Example: file1, file2 ... file9, file10, file11, and so on.=Пример: фајл1, фајл2 ... фајл9, фајл10, фајл11, и тако даље.
Remember last position and size (main window only)=Запамтити посл. позицију и величину (само главни прозор)
Save rules configuration on exit, load on startup=Сачувати изглед правила на излаз, учитати при старту
Always on top (main window only)=Увек на врху (само главни прозор)
Use natural order sorting algorithm (2-3 times slower)=Употрeбити природни ред сорт. алгоритма (2-3 пута спорије)
Remember sorting options (files table)=Запамтити опције сортирања (табела фајлова)
Always show non-main forms centered=Увек приказивати споредне облике центрирано
Preview=Преглед
Warning: real-time update of the preview is very dangerous and its usage is not recommended!=Упозорење: стварно време ажурирања прегледа је веома опасно и његова употреба није препоручљива!
Note: disabling any of these options will increase performance when processing large amount of files.=Важно: искључивањем било које од ових опција повећаће се извршење када се обрађују велике количине фајлова.
Validate new filenames on preview=Потврдити нове називе фајлова на преглед
Auto preview on change of rules configurations=Аутоматски преглед на промену изгледа правила
Auto size table on change=Аутоматски одмери табелу на промену
Real-time update of the preview=Стварно време ажурирања прегледа
Auto preview when new files are added=Аутоматски преглед када су додати нови фајлови
Rename=Преимен.
Display message on successful rename=Приказати обавештење на успешно преименовање
Clear rules list on rename=Очистити листу правила на преименовање
Clear files table on rename=Очистити табелу фајлова на преименовање
Overwrite files with New Names=Надписати фајлове са Новим Називима
Warning: Overwritten files will be deleted permanently.=Упозорење: Надписани фајлови биће заувек избрисани.
Close program after successful rename=Затворити програм након успешног преименовања
Clear renamed files on rename=Очистити преименоване фајлове на преименовање
Must be successfully confirmed by user=Мора бити успешно потврђено од стране корисника
Meta Tags=Етикете
Date Format:=Формат Датума:
Note: formats will be saved only if validated successfully.=Важно: формати ће бити сачувани само ако су успешно потвр.
Help=Помоћ
Preview:=Преглед:
MetaTag support=Подршка Етикете (Meta Tag)
Note: Disabling MetaTag support will increase performance when processing large amount of files.=Важно: Искључивањем подршке етикета повећаће се извршење када се обрађују велике количине фајлова.
Misc.=Разно
Change text of "Drag your files here":=Променити текст "Вуците ваше фајлове овде":
Change text of "Click here to add a rule":=Променити текст "Кликнути овде за додавање правила":
Register preset extension (*.rnp)=Регистровати екстензију поставке (*.rnp)
Add to folders context menu =Додати допуну на менију фолдера 
Add to "Send To" context menu=Додати допуну на менију "Send To" опције
Hint: fragments separated with comma will be put in the same case as they are typed in this text box, for example: CD,DVD,DJ=Савет: делови одвојени зарезом биће стављени у исту величину као што су утипкани у овом пољу, на пример: CD,DVD,DJ
Extension always lower case=Екстензија је увек мало слово
Force case for fragments:=Присилити слова за делове:
Case change:=Измена величине слова:
all lower case=све малим словима
Skip extension=Прескочити екстензију
(none of the above)=(ништа од горе наведеног)
iNVERT cASE=пРЕОКРЕНУТИ сЛОВА
First letter capital=Прво слово велико
Capitalize Every Word=Свака Реч Велико Слово
ALL UPPER CASE=СВЕ ВЕЛИКИМ СЛОВИМА
Replace these characters with spaces:=Заменити ове знакове размацима:
Strip out content of brackets:=Избриши садржај из заграда:
Fix spaces: only one space at a time, no spaces on sides of basename=Поправити размаке: само један размак, нема размака на боковима
. (dot)=. (тачка)
, (comma)=, (зарез)
skip number sequences, for example version 1.2.3.4=прескочити бројевни низ, на пример верзија 1.2.3
Skip extension=Прескочити екстензију
Prepare for SharePoint (always inc. extension)=Припремити за "SharePoint" (увек укљ. екстензију)
Insert a space in front of capitalized letters=Убацити размак испред великих слова
From:=Од:
Delimiter:=Граничник:
Position:=Место:
Skip extension=Прескочити екстензију
Right-to-left=С десна на лево
Until:=До:
Till the end=До краја
Count:=Бројати:
Delimiter:=Граничник:
Do not remove delimiters=Не уклањати граничнике
New Extension (without dot):=Нова Екстензија (без тачке):
Note: Some files may have multiple extensions matching their data type, for example: doc/ppt/xls have the same signature. Unrecognised files will remain unchanged. If this option is used, the new extension field is ignored.=Важно: Неки фајлови могу имати спојене екстензије упоредо са њиховим типом податка, на пример: doc/ppt/xls имају исти потпис. Непрепознати фајлови ће остати непромењени. Ако је ова опција употребљена, ново поље екстензије је игнорисано.
Append to the original filename=Придодати оригиналном називу фајла
Detect using "binary signature"=Открити употребом бинарног потписа
Insert Meta Tag (Ctrl+Ins)=Убацити Етикету (Ctrl+Ins)
Insert Meta Tag=Убацити Етикету
Where:=Где:
Insert:=Убацити:
Skip extension=Прескочити екстензију
Prefix=Префикс
Suffix=Суфикс
Position:=Место:
After text:=После текста:
Before text:=Пре текста:
Right-to-left=С десна на лево
Help (F1)=Помоћ (F1)
Help=Помоћ
Try to Compile (Ctrl+T)=Покушати Саставити (Ctrl+T)
Try to Compile=Покушати Саставити
Scripts=Скрипте
Go To Line (Ctrl+G)=Ићи До Реда (Ctrl+G)
Go To=Ићи До
begin#c#l  // Add your code here#c#lend.=begin#n  // Додајте ваш код овде#nend.
New pattern:=Нови шаблон:
Hint: Use $1..$N to reference delimited parts in the new pattern, $-1..$-N to reference from the end, $0 for the original name.=Савет: Користити $1..$N за повезивање ограничених делова у новом шаблону, $-1..$-N за повезивање са краја, $0 за оригинални назив.
Separate multiple items=Одвојити спојене ставке
Insert Meta Tag (Ctrl+Ins)=Убацити Етикету (Ctrl+Ins)
Split using:=Разделити користећи:
Delimiters=Граничнике
Positions=Места
Exact pattern of delimiters=Тачан шаблон граничника
Skip extension=Прескочити екстензију
Right-to-left=С десна на лево
Help=Помоћ
Replace:=Заменити:
Expression:=Израз:
Hint: Use $1..$9 to reference subexpressions.=Савет: Користити $1..$9 за повезивање подизраза.
Case-sensitive=Осетљив на величину слова
Skip extension=Прескочити екстензију
Separate multiple items=Одвојити спојене ставке
Remove:=Уклонити:
Occurrences:=Налазишта:
Note: 'Occurrences' parameter will be ignored!=Важно: Параметар "Налазишта" биће игнорисан!
Skip extension=Прескочити екстензију
Last=Последња
All=Сва
First=Прва
Case sensitive=Осетљив на величину слова
Interpret symbols '?', '*', '[', ']' as wildcards?=Тумачи симболе '?', '*', '[', ']' као џокере?
Separate multiple items=Одвојити спојене ставке
Insert Meta Tag (Ctrl+Ins)=Убацити Етикету (Ctrl+Ins)
Occurrences:=Налазишта:
Replace:=Заменити:
Find:=Наћи:
Note: 'Occurrences' parameter will be ignored!=Важно: Параметар "Налазишта" биће игнорисан!
Last=Последња
First=Прва
All=Сва
Skip extension=Прескочити екстензију
Case sensitive=Осетљив на величину слова
Interpret '?', '*', '[', ']' as wildcards and '$n' as backreferences?=Тумачити ?, *, [', '] као џокере и '$n' као повратну везу?
Insert where:=Убацити као/на:
Pad with zeros to reach length:=Продужити нулама до дужине:
Skip extension=Прескочити екстензију
Length:=Дужина:
Unique if possible=Јединствено ако је могуће
Index starts:=Попис почиње:
Step:=Корак:
Repeat:=Поновити:
Reset if folder changes=Вратити ако се фолдер промени
Reset every:=Ресетовати сваких:
Random=Насумице
Incremental=Повећање
Position:=Место:
Prefix=Префикс
Suffix:=Суфикс:
Note: Characters are processed in case insensitive manner.=Важно: Карактери се обрађују невезано за величину слова.
User defined:=Одређени карактери:
Brackets:=Заграде:
Symbols:=Симболи:
Digits:=Цифре:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
English:=Енглески:
Strip all characters except selected=Уклонити све карактере осим изабраних
Skip extension=Прескочити екстензију
Translit Alphabets=Превести Алфабете
Direction:=Смер:
Translit Alphabet:=Превести Алфабет:
Alphabet is a set of couples represented by letters and separated with an equal sign; they stand for translation of non-english characters to their english representation.=Алфабет је скуп парова представљен словима и одвојен је са знаком једнако; они стоје за превод неенглеских знакова на њихов енглески приказ.
Hint:=Савет:
Backward=Уназад
Forward=Унапред
Skip extension=Прескочити екстензију
Type your new filenames here (one-per-line):=Унесите ваше нове називе фајлова (један по реду):
Options=Опције
Skip extension=Прескочити екстензију
Replace the current name=Заменити садашњи назив
Insert in front of the current name=Убацити испред садашњег назива
Insert after the current name=Убацити после садашњег назива
Load from Text File=Учитати из Текст Фајла
Paste from Clipboard=Залепити са Клипборда
Confirm=Потврдити
&Yes=Да
&No=Не
OK=У реду
Cancel=Откажи
&Help=Помоћ
&Abort=Прекинути
&Retry=Покушати поново
&Ignore=Игнорисати
&All=Све
N&o to All=Не за Све
Yes to &All=Да за Све
Warning=Упозорење
Error=Грешка
Information=Информација
Multiple masks can be separated by semicolons. For example: *.jpg;*.doc#c#cMasks:=Спојене маске могу бити раздојене тачка-зарезом. На пример: *.jpg;*.doc#n#nМаске:
Select by Filename Length=Изабрати по Дужини Назива фајла
More than N characters:=Више од N знакова:
Add Rule=Додати Правило
Edit Rule=Уредити Правило
Save Rule=Сачувати Правило
Add to ReNamer=Додати у ReNamer
Load with Preset=Учитати са Поставком
Rename with Preset=Преименовати са Поставком
Drag your files here=Вуците ваше фајлове овде
Click here to add a rule=Кликнути овде за додавање правила
Save Script...=Сачувати Скрипту...
Browse Scripts...=Пребирати Скрипте...
Browse Translits...=Пребирати Преводе...
Save Translit...=Сачувати Превод...
PascalScript=ПаскалСкрипта
UserInput=Унос по реду
Rearrange=Преуредити
Rename=Преименовати
Overwrite=Надписати
Filters=Филтери
Cancel Sorting=Откажи Сортирање
Line #3D %d, Left #3D %d, Right #3D %d=Ред #3D %d, Лево #3D %d, Десно #3D %d
Line #3D %d, Left #3D %d, Right #3D %d, Length #3D %d=Ред #3D %d, Лево #3D %d, Десно #3D %d, Дужина #3D %d
%d files=%d фајл(а)(ова)
%d files (%s)=%d фајл(а)(ова) (%s)
Select by Extension=Изабрати по Екстензији
Multiple extensions can be separated by semicolons. For example: jpg;doc#c#cExtensions (without dots):=Спојене екстензије могу бити раздојене тачка-зарезом. На пример: jpg;doc#n#nЕкстензије (без тачака):
Select by Mask=Изабрати по Маски
Multiple masks can be separated by semicolons. For example: *.jpg;*.doc#c#cMasks:=Спојене маске могу бити раздојене тачка-зарезом. На пример: *.jpg;*.doc#n#nМаске:
Mark by Mask=Обележити по Маски
Use this rule to transliterate letters in the filename from one language into another.=Употребите ово правило да преведете слова из једног језика у други.
Use this rule to replace text in the filename using regular expressions.=Употребите ово правило да замените текст у називу фајла користећи званичне изразе.
Use this rule to script a user defined manipulations with filename.=Употребите ово правило да руководите са називом фајла.
Use this rule to assign names of files to the lines of text.=Употребите ово правило да доделите називе фајла редовима текста.
Use this rule to separate parts of the filename and rearrange them in a new pattern.=Употребите ово правило да раздвојите делове назива фајла и преуредите их у нови шаблон.
Insert=Убацити
Delete=Избрисати
Remove=Уклонити
Replace=Заменити
Extension=Екстензија
Strip=Одстранити
Case=Величина слова
Serialize=Нумерисати
CleanUp=Очистити
Translit=Превести
RegEx=Званични изрази
Total: %d#cMarked: %d#cSelected: %d=Укупно: %d#nОбележено: %d#nИзабрано: %d
Go To Line=Ићи До Реда
Enter the line number:=Унети број реда:
You are launching ReNamer for the first time.#c#cWould you like to open a Quick Guide?=Покреће се ReNamer по први пут.#n#nЖелите ли да отворите упутство?
Could not open the following file:#c#c%s#c#cError: %s (%d).=Не може се отворити следећи фајл:#n#n%s#n#nГрешка: %s (%d)
True=Тачно
False=Нетачно
Use this rule to insert text into the filename.=Употребите ово правило да убаците текст у назив фајла.
Use this rule to delete text from the filename.=Употребите ово правило да избришете текст из назива фајла.
Use this rule to remove text from the filename.=Употребите ово правило да уклоните текст из назива фајла.
Use this rule to replace text in the filename.=Употребите ово правило да замените текст у називу фајла.
Use this rule to strip sets of characters from the filename.=Употребите ово правило да одстраните мноштво знакова из назива фајла.
Use this rule to change extension of the file.=Употребите ово правило да промените екстензију фајла.
Use this rule to change the case of the filename.=Употребите ово правило да измените величину слова у називу фајла.
Use this rule to serialize the filename (add incremental or random numbers).=Употребите ово правило да нумеришете назив фајла (додати повећање или насумичне бројеве).
Use this rule to clean up the filename.=Употребите ово правило да очистите назив фајла.
INVALID FORMAT=НЕВАЖЕЋИ ФОРМАТ
Operation of Copying and Cutting Files will place selected files into the Clipboard for later usage.#cNote: All files will be pasted into the same directory no matter where they were initially located!#c#cAre you sure you want to proceed?=Операција Копирања и Сечења Фајлова поставиће изабране фајлове у Клипборд за каснију употребу.#nВажно: Сви фајлови ће бити прилепљени у исти директоријум без обзира где су се првобитно налазили!#n#nДа ли сте сигурни да желите да наставите?
New Name:=Нови Назив:
Rename Preset=Преименовати Поставку
Save Script=Сачувати Скрипту
Enter a name for a script:=Унети назив за скрипту:
Incorrect Name!=Неисправан Назив!
File already exists!#cOverwrite it?=Фајл већ постоји!#nНадписати га?
Save Translit=Сачувати Превод
Enter a name for a translit:=Унети назив за превод:
Incorrect Name!=Неисправан Назив!
Please select a folder:=Изабрати фолдер:
Folders: %d scanned, %d selected.=Фолдери: %d скениран(а), %d изабран(а).
Go To Folder=Ићи На Фолдер
Enter a full path to the folder that you want to go to:=Унети целу путању ка фолдеру ком желите да приступите:
Preview process has been terminated due to a critical error:#c#c%s=Поступак прегледа је угашен због критичне грешке:#n#n%s
%d file(s) failed to rename!=%d фајл(а)(ова) неуспешно преименован(а)(о)!
%d file(s) skipped.=Прескочен(а)(о) %d фајл(а)(ова).
Successfully Validated!=Успешно Потврђено!
Warning, found %d invalid filename(s)!=Упозорење, нађен(а)(о) %d неважећи(а)(х) назив(а) фајл(а)(ова)!
%d of which have a duplicate in the list.=%d који су дупликат у листи.
%d of which conflict with existing filepath(s).=%d који се сукобљавају са постојећ(и)(о)м путањ(ама)(ом) фајла.
%d of which exceed Windows MAX_PATH limitation.=%d који премашују Windows MAX_PATH ограничење.
Incorrect Name!=Неисправан Назив!
Delete "%s" preset?=Избрисати "%s" поставку?
Could not delete the "%s" preset!=Поставка "%s" се не може избрисати!
Could not copy the "%s" preset!=Поставка "%s" се не може копирати!
Could not rename the "%s" preset!=Поставка "%s" се не може преименовати!
You are about to edit Preset file(s) manualy!#cIf you are not sure in what you're doing - press Cancel.#c#cProceed with this action?=На корак сте да ручно уредите фајл(ове) Поставке!#nАко нисте сигурни шта радите - притисните Откажи.#n#nНаставити са радњом?
Original Path: %s#cNew Path: %s#c#cNew Name is already taken by another file, delete that file permanently?=Оригинална Путања: %s#nНова Путања: %s#n#nДруги фајл је већ узео нови назив, избрисати тај фајл заувек?
Seems that ReNamer is currently running.#cPlease close it, before continuing...=Изгледа да ReNamer сада ради.#nЗатворити га, пре наставка...
Compiled successfully!=Успешно састављено!
Undo operation results:#c#c%d out of %d file(s) restored successfully!=Резултат последице поништења:#n#n%d од %d фајл(а)(ова) је успешно враћено!
Are you sure you want to undo renaming operation for %d file(s)?=Да ли сте сигурни да желите да вратите последицу преименовања за %d фајл(а)(ова)?
Nothing to Undo!=Ништа за Поништавање!
MetaTag support is disabled!#c#cDo you want to Enable it?=Подршка Етикета је искључена!#n#nЖелите ли да је Укључите?
There are %d file(s) in the table,#care you sure you want to Validate them?#c#cThis operation might take several minutes...=Има %d фајл(а)(ова) на табели,#nсигурни сте да желите да их Потврдите?#n#nОвај поступак може потрајати неколико минута...
There are %d file(s) in the table,#care you sure you want to Fix Conflicting New Names?#c#cThis operation might take several minutes...=Има %d фајл(а)(ова) на табели,#nсигурни сте да желите да Поправите Сукобљене Нове Називе?#n#nОвај поступак може потрајати неколико минута...
You are about to Execute Shell Action on %d file(s).#cAre you sure you want to proceed with this action?=Скоро да сте извршили Излазну радњу на %d фајл(а)(ова).#nДа ли сте сигурни да желите да наставите са овом радњом?
Nothing to Rename!=Ништа за Преименовање!
All New Names are empty!#c#cHint: Configure the Rules and click Preview button.=Сви Нови Називи су празни!#n#nСавет: Уобличите Правила и кликните на тастер Преглед.
%d file(s) successfully renamed.=Успешно преименован(а)(о) %d фајл(а)(ова).